Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w sklepie internetowym „AUTO WATIN”

Sklep „AUTO WATIN”, działający pod adresem internetowym sklep.auto-watin.pl, prowadzony jest przez „AUTO WATIN SP.J.", 62-002 Suchy Las ul.Obornicka 4 Jelonek k/Poznania wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034904 i numerze NIP 778-00-21-635

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep internetowy „AUTO WATIN”, zwany dalej „Sklepem”, prowadzi sprzedaż towarów w postaci części oraz akcesoriów samochodowych za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez odpowiednie aplikacje strony sklep.auto-watin.pl, telefonicznie pod numerem 61 117 326 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej esklep@auto-watin.pl

3. Każdorazowo po prawidłowym dokonaniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie na adres swojej poczty elektronicznej podanej przy dokonywaniu zamówienia lub rejestracji konta.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119 ze zmianami), faktura VAT nie wymaga podpisu.

6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury oraz wycofać złożone zamówienie do momentu wysłania towaru za uprzednią zgodą Sklepu. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest tylko poprzez kontakt e-mailowy pod adresem esklep@auto-watin.pl

II. CENY TOWARÓW.

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w kwotach brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu lub ich wycofywania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich innych zmian.

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem Koszt przesyłki.

III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przy każdej grupie towarów podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji aż do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Czas realizacji zamówienia towarów spoza stanu magazynowego wynosi około 4 - 5 dni roboczych i jest ustalany indywidualnie przez kontakt z obsługą sklepu (e-mailem, komunikator GG lub telefonicznie) i może ulec zmianie

3. Zamówienia elementów blacharskich, elektroniki, turbin, wtryskiwaczy CR, itp. O wartości powyżej 500 zł brutto może wymagać przedpłaty 50% wartości części, o czym klient Sklepu zostanie powiadomiony przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

4. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu czyli do momentu jego zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania przez Strony umowy ratalnej.

5. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane winą firmy kurierskiej albo błędnym lub niedokładnym podaniem adresu przez Klienta.

IV. FORMY PŁATNOŚCI.

Klient Sklepu może wybrać następujące formy płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze,

b) płatność kartą kredytową przy odbiorze osobistym,

c) płatność przelewem bankowym.

V. REKLAMACJE.

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie posiadają gwarancję jakości sprzedawcy. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie zamawianych części bez VAT.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient odkryje w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych Sklepu.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru z zamówieniem (ilościowego lub asortymentowego).

4. Klient jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, powyższe okoliczności winny być stwierdzone stosownym protokołem sporządzone przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej.

5. Reklamację należy zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu. Zgłoszenie winno zawierać numer identyfikacyjny oraz datę zamówienia.

6. Pracownicy Sklepu niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji skontaktują się z Klientem i poinformują go o procedurze reklamacyjnej oraz wynikach jej rozpoznania. W przypadku uznania reklamacji Klient może domagać się wymiany towaru na nowy, wolny od wad. Wymiana zostanie dokonana przy uwzględnieniu dostępności produktu w Sklepie. W przypadku braku dostępności towaru Sklep zwróci klientowi cenę zakupu towaru. Sklep nie pokrywa kosztów demontażu i montażu reklamowanych części jeśli nie zostały zamontowane w serwisie „Auto Watin”

7. Odesłanie reklamowanego towaru przez Klienta następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sklepem po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Sklepu i złożeniem przez niego zlecenia transportowego.

VI. ZWROTY I WYMIANY.

1. 1. Zgodnie z art. 2 pkt. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 827) w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawy odstąpienia od umowy należy poinformować „Auto Watin” 62-002 Suchy Las, Jelonek k. Poznania, ul. Obornicka 4, tel. 61 8117 326, e-mail esklep@auto-watin.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną). Można także skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 827). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą.

b) W związku z powyższym zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że zgadzają się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

c) „Auto Watin” zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

d) „Auto Watin” wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Proszę odesłać rzeczy na adres spółki „Autp Watin” niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy.

f) „Muto Watin” ponosi koszty zwrotu rzeczy.

3. Wskazane wyżej prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Zwracany towar wraz z fakturą / paragonem należy przesłać na koszt Sklepu.

5. Zwrot towarów sprowadzonych na życzenie klienta - Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 827).

Zwrotom nie podlegają:

a) części elektryczne i elektroniczne (przełączniki, pompy paliwa, cewki zapłonowe, żarówki, moduły zapłonowe, sondy lambda itp.)

b) materiały eksploatacyjne oleje, płyny, itd.

c) części sprowadzane od producentów na życzenie klienta

VII. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, każdy Klient winien zarejestrować się zakładając swój profil internetowy na stronie Sklepu.

2. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych „AUTO WATIN SP.J." z siedzibą w Jelonku k/Poznania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od „AUTO WATIN SP.J." z siedzibą w Jelonku k/Poznania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) na podany przy rejestracji w Sklepie adres poczty elektronicznej.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby „AUTO WATIN SP.J."

3. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 r.

4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl